རྡོ་བརྐོས་ཀྱི་གནས་བབ་དང་དེའི་རིག་གཞུང་ཉར་ཚགས་སོགས་ཀྱི་སྐོར་གླེང་བ།
2017-09-24
ཤར་རྫའི་སྐུ་ང་འདྲ་མ།
2016-09-03
ཉེ་ཆར་ལྕགས་མདུད་ཚང་གིས་མདུད་པའི་ཁབ་མདུད་གདོན་འཇོམ་བྱིན་ཅན།
2015-12-02