མཁས་དབང་ཤར་བ་ཐོགས་མེད་ཀྱི་འཆད་ཁྲིད།

ལྷོ་ནུབ་མི་རིགས་སློབ་ཆེན་གྱི་དགེ་རྒན་ཆེན་མོ་བ་ཤར་བ་ཐོགས་མེད་ལགས་ཀྱིས་ཁམས་པའི་བརྙན་འཕྲིན་ཁང་གི་༼འཆད་ཁྲིད་སྒྲོན་མེ་༽ལེ་ཚན་དུ་ཞང་ཞུང་གི་རིག་གནས་སྐོར་མུ་འབྲེལ་འཆད་ཁྲིད་གནང་བ།